Humanity

Edit the world by your favorite way

eskk

eskk.vimがskkserv機能を実装しました

eskkにskkserv機能をマージしました。 実装してくれたShougoさんありがとうございます。 設定例 以下はgoogle-ime-skkを使う場合の設定例です。.vimrcに記載します。*1 let g:eskk#server = { \ 'host': 'localhost', \ 'port': 55100, \} eskk skkserv機能…